۱۳۸۹ فروردین ۱, یکشنبه

زبان و تمدن سومری از آن تمام مردم ایران در پهنه سرزمینهای تاریخی ایران است

زبان وتمدن سومری متعلق به تمام مردم ایران در سرزمینهای تاریخی ایران است.


سرزمینهای ایران دوره شاهان اشکانی
تذکری مهم:
ما در مباحث گذشته ومطالبی که در وبلاک های خود درج کرده ایم. برای سهولت کارانتساب گویشهای فارسی با زبان سومری از دو گویش فراگیر ترشمال خلیج فارس استفاده کرده ایم، ولی بطورقطع اعتقاد داریم ، مردمیکه تمدن سومری ها را دربین النهرین شکل داده اند. کم وبیش همه نخبگان و حکومتگران پیش از تاریخ ایرانی واجداد کهن مردم " آذری ، اردبیلی ، تبریزی، تهرانی ،اراکی ، قم ، کاشی ها، خوزستانی ها، گیل ها ، کردها، لرها، بختیاریها، فارس ها ، شول ها ، بوشهری ها ، بلوچها ، سیستانی ها مازندرانی ها ، تات ها، خراسانی ها وبسیاری اقوام دیگر ایرانی بوده اند، که یا در مرزهای کنونی ایران زندگی میکردند، یا در مرزهای تاریخی ایران سکونت داشتند. اکنون با یافته های باستان شناسی نظیر" تدفین جنینی" وغیره،  زبانشناسی , وبررسی تاریخی " اقوام ایرانی"میتوان تصور کرد که باهجوم پیش از تاریخ اقوام بیگانه ایلامی از طریق خلیج فارس از حدود بوشهرودسترسی آنها به سرزمینهای کوهستانی ایران و شکست حکومتگران ، آنها را همراه با هوادارانشان به سوی باطلاق های بین النهرین رانده اند. و در تمدن جدیدی که در بین النهرین از این اقوام ایرانی تشکیل شده است. زبانی شکل میگیرد ، که در اصل کم وبیش مجموعه ای از زبان همین اقوام ایرانی است. ما دراین سلسله مباحث و تحلیل ها, با یافته های باستان شناسی و زبان شناسی در جهت اثبات این نظریه تلاش میکنیم، و بدیهی است، به یاری همه اقوام ایرانی وغیرایرانی بدلیل فرهنگ پذیری هر زبانی در طول تاریخ نیاز داریم ، مسلماً کلماتی در سومری وجود دارند، که اختصاص به یکی از این اقوام ایرانی یا غیرایرانی دارند، و نمی توان آنهارا با دو گویش فراگیر شمال خلیج فارس ترجمه کرد، مولف در این موارد،انتظاریاری همه حتی غیر فارس زبانان ایرانی وغیر ایرانی را دارد.

تذکر مهمتر: این است، که اقوام ایرانی در این مورد با دستاویز مالکیت زبان قومی خودعمل نکنند، و به مالکیت زبانها یا گویش های مجموعه مردم تاریخی این سرزمین نظر داشته باشند.
دلیل زبانشناسی هجوم ایلامی ها از محدوده بوشهرعلاوه بریافته های تمدنی ایلامی ها در این منطقه، این است ، که یکی از گویش های فراگیر سومری برای زمان ماضی استمراری و زمان حال استمراری از پیشوند های صرف فعل e وi و نفی ni استفاده میکند، و در گویشهای میناب، بندرعیاس، قشم این پیشوند a و نفی آن na تلفظ میشود، که در زبان سومری مشاهده نمیشود.دراین مورد درآینده سخن خواهم گفت. شاد باشید .نوروزتان با شاد کامی همراه باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر